Oferty pracy - ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£CACYCH NR 4

OFERTY PRACY

Zespó³ Szkó³  Ogólnokszta³c±cych Nr 4
ul. Romera 2
71-246 Szczecin
e-mail: zso4@zso4.szczecin.pl  G³ówny specjalista animator ¶rodowiskowy
                                                                   (pó³ etatu)